Privacy Policy

1.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลจะต้องนำ "บัตรประชาชน" ตัวจริง ในการรับรางวัลเท่านั้น

2.ผลการแข่งขันตัดสินจาก ชิพจับเวลา เป็นอันสิ้นสุด

3.ผู้ใช้เบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งแทน ไม่สามารถรับรางวัลได้

4.ผู้วิ่งผิดเส้นทางไม่สามารถรับรางวัลได้

5.ผู้ไม่ผ่านจุด Check Point ถือเป็น โมฆะ ไม่สามารถรับรางวัลได้

6.ผู้ลงทะเบียนแทนกัน ต้องถ่ายสำเนาเอกสารและเขียนชื่อ เลขบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับมอบอำนาจมาเป็นเอกสารเท่านั้น

7.ไม่สามารถลงทะเบียนรับ Race Kit ในวันแข่งขันได้

8.นักวิ่งที่ซื้อ เบอร์วิ่งต่อ หรือ วิ่งแทน ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและรับรางวัลได้ แต่เข้าร่วมกิจกรรมได้ (กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเช็คชิพ)

9.ขอสงวนสิทธิ์ไม่เลื่อนอันดับรางวัล หากมีนักวิ่ง วิ่งผิดกติกาทุกกรณี *หมายเหตุ ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีไป

10.หากนักวิ่งท่านใดไม่ได้วิ่งเบอร์วิ่งของตนเองกรุณามาแจ้งฝ่ายลงทะเบียนเพื่อสละสิทธิ์ในการแข่งขัน

11.ผลประกาศรางวัลสิ้นสุดภายในช่วงเวลาจัดการแข่งขันเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์การขอรับรางวัลย้อนหลังงาน)

12.หากนักวิ่งท่านใดที่ต้องการประท้วงผลการแข่งขัน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่และต้องทำการภายในวันจัดกิจกรรมเท่านั้น หากทำการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการประท้วงผลการแข่งขันทุกกรณี

13.นักวิ่งควรจะต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจและปฏิบัติตามกฎกติการทุกประการ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บ ทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขันรวมถึงหลังการแข่งขัน

14.ทางเราขออนุญาตถ่ายภาพ หรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้

Featured